IMG_4769
Tudor-Park

12 (3)
... de Champion an der Box!!

13 (3)
... do gëtt einfach zevill um Text gehangen!!

14 (1)...03

14 (5)a......14 (4)
e Stéck Trombonnist, Pianist, Bassist a Battrist (deen am Bildmoment emol nët ze hoart spillt!) ...

12 (1)
orange!