CD-Produktioun
Den Tour bleift eisen!
e poppesch-patriotesch-musikalësche Bäitrag vun der Rhäifränsch zum
Tour de France 2009

1.
Iolilo, den Tour bleift eisen! (Chr.Urwald/G.Urwald) - 2:53
(Solisten: Luc Santer & Marc Weber - Patrick Hierthes & Georges Feltes)

2.
De Faber wor den éischten (G.Urwald) - 4:36
(Solisten: Christiane Feinen & Yvon Streff)

3.
Elbling am Bidong (Y.Streff/G.Urwald) - 3:42
(Solistegrupp: Yvon Streff, Marc Schiltz, Marc a Dan Ury, Remi Turpel)

Et sangen a spillen d'Elblinger an hiren Orchesterchen:

Gesang:
Germaine Begma - Christiane Feinen - Patrick Hierthes - Laurent Theisen - Yvon Streff - Marc Weber - Marc Schiltz - Serge Krier - Remi Turpel - Santer Luc - Dan Ury - Marc Ury - Georges Feltes - Luss Durel - Yves Mersch

Orchesterchen:
Georges Urwald (Piano) - Luss Feinen & Marc Hubert (Zéitrooter) - Thierry Konsbrück (Bassgei) - Guy Krier (Batterii)

opgeholl den 10. Mee 2009 um Petrisbierg (Trier) an den Tritone Studios
Tountechniker: Georges Majerus
Produzent: Georges Urwald

Den Auszuch aus der
Marseillaise (1. Iolilo, den Tour bleift eisen) ass eis zur Verfügung gestallt ginn vun der britëscher Arméismusek 'Band of the Grenadier Guards'.

Zeechner: Misch Feinen